Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
20°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp1.belchatow.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w Bełchatowie Oświadczenie w sprawie dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement)

witryny internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bełchatowie – http://sp1.belchatow.pl/

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy

użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć,

a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bełchatowie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://sp1.belchatow.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2024r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia

w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych

i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej

w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative

(http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa

 http://sp1.belchatow.pl/ spełnia wymagania w 85,45%. Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.szpnr1.home.pl jest w znacznej części zgodna

z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie napisano dnia 01. 03. 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych –

w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały publikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej

 http://sp1.belchatow.pl/ prosimy o kontakt z panem Rafała Kaczorowskiego, wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie pod adresem e-mail:rkaczorowski@szp1.onmicrosoft.com lub telefonicznie 44 632 15 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo

zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Urząd Miasta Bełchatowa
 • adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
 • e-mail:um@belchatow.pl
 • telefon: (44) 733 51 16

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do

 Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kaczorowski, rkaczorowski@szp1.onmicrosoft.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 504 076 190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynek segment A: Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, przy ul. Dąbrowskiego 11

 • w segmencie A mieszczą się oddziały klas I – III i oddziały przedszkolne „0”
 • do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Dąbrowskiego i od strony placu za szkołą,przed budynkiem, jak i za nim istnieją przestronne drogi dojazdu i parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazdy dla wózków inwalidzkich znajdują się przy obu wejściach do segmentu A,wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
 • początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek segment B: Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie, przy ul. Dąbrowskiego 11
 • w segmencie B mieszczą się oddziały klas IV – VIII, świetlica, biblioteka, gabinet pielęgniarski, sklepik szkolny, stołówka, szatnia
 • do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Dąbrowskiego i wejścia boczne od strony patio i łącznika hali sportowej,przed budynkiem, jak i za nim istnieją przestronne drogi dojazdu i parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy wejściu głównym, pozostałe wejścia są na poziomie dojazdu (placu),wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku jest winda  dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, I piętrze i II piętrze.początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich poziomach segmentu B,do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2023 r. poz. 1440

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.